โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

ข่าวสารเเละกิจกรรม

NEWS & EVENTS

Leadership Camp Module I

ติดตามข่าวสาร และ สรุปเนื้อหา

Leadership Camp Module Il

กลุ่มที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558

Leadership Camp Module Il

กลุ่มที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2558

Leadership Camp Module Il

กลุ่มที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558

Leadership Camp Module Il

กลุ่มที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

Leadership Camp Module Il

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

Download เอกสารประชาสัมพัทธ์