Zespó³ Szkó³ Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona g³ówna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Plan lekcji
Dodano: 2018-11-03
#KOMÓRKOMANIA

#komórkomania

ZST, wtorek 30.10.2018 godz. 11:40

Masz skoñczone 18 lat? We¼ udzia³ w akcji Fundacja DKMS!

Komórkomania to nie metoda na lepszy model telefonu... to metoda na ratowanie czyjego¶ ¿ycia. Jak?
Za pomoc± komórki. Ale nie tej, któr± nosisz w kieszeni, tylko tej, któr± nosisz w swoim ciele.


Dodano: 2018-10-26

(330) 478-8505logotyp GSW.jpg   

baner250x250_ws.jpg

 

337-228-1992

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, ¿e Technikum nr 1 w Zespole Szkó³ Technicznych w Tczewie jest w¶ród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przys³uguje mu tytu³ „Br±zowej Szko³y 2015”.

Dodano: 2018-10-26
Popo³udnia z Muz±: Karaoke

22 pa¼dziernika 2018 r. odby³o siê pierwsze w tym roku szkolnym wydarzenie z cyklu Popo³udnia z Muz±: Karaoke. Chêtnych do ¶piewania nie brakowa³o. Pojawili siê uczniowie, nauczyciele oraz absolwencji ZST.

Jak zawsze czas ten spêdzili¶my w mi³ej atmosferze.

Wszystkich zachêcamy do udzia³u w kolejnych spotkaniach!


Dodano: 2018-10-23
¦wiatowy Dzieñ Turystyki

Dnia 27 wrze¶nia, na terenie szko³y obchodzili¶my ¦wiatowy Dzieñ Turystyki. W tym roku szkolnym, ¶wiêto mia³o charakter wystawy okoliczno¶ciowej nawi±zuj±cej do Ogólnoszkolnych Obchodów  Stulecia Odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci. My¶l± przewodni±  by³o has³o POLSKA JEST NAJPIÊKNIEJSZA-100 MIEJSC NA STULECIE NIEPODLEG£O¦CI. Wyboru zdjêæ stu  atrakcyjnych miejsc w Polsce  dokonali uczniowie klasy II Ti- Pawe³ Chy³a i Krzysztof £opata. Organizatorki i pomys³odawczynie wystawy, nauczycielki Aleksandra Kwa¶niewska i Izabela Milewska, przewiduj± czas jej trwania do ¦wiêta Niepodleg³o¶ci.

Dodano: 2018-10-23
Integracja

W dniach 03 i 05 pa¼dziernika odby³y siê wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych. Pojechali¶my do grodziska w Owidzu. Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu interaktywnym pod nazw± Opowie¶æ Owidzka, zwiedzali gród, zapoznali siê z warunkami ¿ycia S³owian, brali udzia³ w zabawie zwanej Plebejad± oraz spêdzili mi³e chwile przy ognisku. Organizatorzy wycieczki wspólnie z m³odzie¿± uznali, ¿e by³ to udany wyjazd pomimo niesprzyjaj±cych warunków atmosferycznych. Humory dopisywa³y, a uczniowie chêtnie uczestniczyli w zaproponowanych zabawach.

Dodano: 2018-10-18
Jarmark Cysterski

Dnia 16.09.2018 r. w Pelplinie odby³ siê ju¿ XVIII Jarmark Cysterski. Nasz± szko³ê reprezentowa³a m³odzie¿ w sk³adzie: Agata Paszek, Agata Paradowska, Mateusz Boettcher oraz Bartosz Piernicki. Ju¿ od 9:00 pod opiek± p. A.¦mielskiej i A.Pustkowskiej uczniowie dekorowali kram wg ¶redniowiecznej tradycji. Od 10:00 mo¿na by³o kupiæ na straganie pyszne ciasta upieczone przez m³odzie¿ i nauczycieli naszej szko³y oraz napiæ siê kawy lub herbaty. Opiekê nad uczestnikami i przebiegiem imprezy sprawowali tak¿e p.A.Kubatzka, p.M.Eron-Zwara oraz ks. S.Sokun. Oprócz sprzeda¿y licznych ³akoci, mo¿na by³o obejrzeæ spektakl historyczno-edukacyjny oraz turniej rycerski o Miecz Burmistrza Pelplina. Uczniowie naszej szko³y godnie j± reprezentowali. Ca³a uroczysto¶æ trwa³a do pó¼nych godzin popo³udniowych.

Dodano: 2018-10-04
Wycieczka do Karpacza

W dniach 11-15.09.2018 r. odby³a siê wycieczka turystyczno-krajoznawczo-zawodowa do Karpacza klasy III Te/mt.

Dodano: 2018-09-24(705) 852-6894
Maturzy¶ci na start! Perspektywy – Gdañski Salon Maturzysty 2018

18 wrze¶nia w budynku Uniwersytetu Gdañskiego odby³ siê cykl spotkañ dla tegorocznych maturzystów – Gdañski Salon Maturzysty organizowany przez wydawnictwo Perspektywy.

Dodano: 2018-09-19Czytaj wiêcej
Terminy spotkañ z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Dodano: 2018-09-13586-330-5293
Zespó³ Szkó³ Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona g³ówna | Galeria | (229) 294-9821
Wszystie prawa zastrze¿one © 2009 - Zespó³ Szkó³ Technicznych w Tczewie