PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM

(305) 820-8566PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM (PAM) to:

 • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
 • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
 • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM

Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb,
 • uporządkowanie już realizowanych działań,
 • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

 1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
 2. WOLONTARIATU
 3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
 4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Geneza powstania PAM

Wszystko zaczęło się od debaty Bezpieczeństwo młodzieży w powiecie dzierżoniowskim, która odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w ramach III Powiatowego Dnia Dawcy oraz Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa. W przeprowadzonej ankiecie młodzież nie pozostawiła żadnych złudzeń, co do kwestii braku wiary w to, że debata jako taka jest w stanie coś zmienić, ani w kwestii bezpieczeństwa, ani w żadnej innej dziedzinie ich życia. Zapoczątkowało to szereg działań zmierzających do konsolidacji siły i zaangażowania w proces zmiany instytucji państwowych takich jak: Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Straż Pożarna, Sąd Rejonowy,  Prokuratura Rejonowa,  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, do których przyłączyły się lokalne samorządy.

W konsekwencji spotkań i rozmów z przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji zawiązał się zespół roboczy złożony z przedstawicieli dwóch komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – Wydział Edukacji i Kultury oraz Biuro Spraw Obywatelskich,  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz dyrektorów i nauczycieli dwóch szkół ponadgimnazjalnych – Zespołu Szkół Nr 3 w  Dzierżoniowie oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Metodą burzy mózgów stworzył on zręby przedsięwzięcia, które w konsekwencji nazwane zostało Programem Aktywności Młodzieży w powiecie dzierżoniowskim, w skrócie PAM.

Podłożem stworzenia PAM są dotychczasowe przedsięwzięcia organizowane zarówno przez szkoły prowadzone przez Powiat, jak i projekty realizowane przy współudziale szkół przez Starostwo Powiatowe, w tym:

 1. Powiatowy Dzień Dawcy i Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa (trzy edycje) + Debata z młodzieżą
 2. Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych „NGO – to jest to” + Tydzień z ekspertem + Debata z młodzieżą „Non profit a młodzież”
 3. „Na dobry początek…” Przedstawienie muzyczno-sportowe dla uczniów z powiatu dzierżoniowskiego

Pedagogom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udało się na podstawie dostępnych materiałów diagnostycznych wypracowanych podczas wyżej wymienionych projektów opracować katalog potrzeb młodzieży w powiecie  dzierżoniowskim. Z tego katalogu wyłoniły się cztery obszary:

1) bezpieczeństwo i  profilaktyka

2) wolontariat

3) pasje naukowe i artystyczne

4) patriotyzm i świadomość obywatelska młodzieży.

Działania w ramach poszczególnych obszarów PAM opracowywane i realizowane będą w cyklu lat szkolnych.

W roku szkolnym 2013/2014 ZS nr 3 w Dzierżoniowie oraz ZSiPKZ w Bielawie w ramach pilotażu PAM zmierzyły się z obszarem profilaktyki i bezpieczeństwa 

Zinwentaryzowane zostały wszystkie działania prowadzone w tym obszarze przez szkoły i placówki. Zadaniem liderów (ZS nr 3 i ZSiPKZ) było wyłonić te najważniejsze, odpowiednio je spopularyzować, a przede wszystkim   wymyślić  mocny, zdecydowany akcent podkreślający  ważność obszaru w skali roku  szkolnego.  I tak urodził się pomysł Powiatowego Festiwalu Profilaktyki i  Bezpieczeństwa w  powiecie dzierżoniowskim, który odbył się w miesiącu kwietniu 2014r. Zdecydowanym wyróżnikiem festiwalu był fakt, że szereg zajęć zaplanowanych dla młodzieży odbyło się w siedzibach policji,  prokuratury,  sądu i sanepidu. Miejscem spotkań młodzieży z rozmaitymi gośćmi  zaproszonymi do współpracy  były placówki liderów – ZS nr 3  w Dzierżoniowie i ZSiPKZ w Bielawie. Prologiem do rozpoczęcia Festiwalu była debata o konfliktach międzypokoleniowych zorganizowana  przez I LO w  Dzierżoniowie, w której najważniejszymi podmiotami byli  uczniowie i ich rodzice.