Witam na stronie gabinetu psychoterapii


Oferta gabinetu szczególnie skierowana jest do osób, które:

  • znajduj± siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
  • chc± poprawiæ swoje relacje interpersonalne,
  • odczuwaj± samotno¶æ, przygnêbienie i smutek,
  • zmagaj± siê ze stresem,
  • odczuwaj± dolegliwo¶ci natury psychosomatycznej,
  • maj± problemy z samoocen±,
  • chc± twórczo pracowaæ nad rozwojem w³asnych mo¿liwo¶ci.

Je¶li do¶wiadczasz podobnych problemów lub innych niepokoj±cych objawów, tu otrzymasz profesjonaln± pomoc.